Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU AKADEMIA SEGRO 2024

I. Postanowienia wstępne

1. Regulamin określa: cele i przebieg konkursu, warunki uczestnictwa w projekcie, zasady naboru i wyłaniania zwycięzców, przyznania nagrody głównej, terminy realizacji I i II etapu Projektu, miejsce realizacji etapu I i II Projektu.

2. Organizatorem konkursu są: firma Segro,61-894 Poznań, Pl. Andersa 3 oraz Fundacja Wspierania Edukacji i Rozwoju „Innowatorium”, ul Sinych Mgieł 9, 05-540 Zalesie Górne.

3. Rekrutację do projektu, w oparciu o przepisy niniejszego Regulaminu, przeprowadza Fundacja „Innowatorium” w porozumieniu z firmą Segro.

4. Nad merytorycznym przygotowaniem Projektu czuwa firma Segro.

5. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie www.akademiasegro.pl oraz do wglądu w siedzibie Organizatorów.

6. Celem konkursu jest propagowanie języka angielskiego i kształtowanie umiejętności komunikacyjnych, negocjacyjnych oraz zapoznanie młodzieży z obszarem biznesowego działania firmy Segro.

II. Adresaci konkursu

1. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół ponadpodstawowych z terenu województw: Mazowieckiego, Wielkopolskiego, Małopolskiego, Łódzkiego, Śląskiego i Dolnośląskiego. Najwięcej skorzystają uczniowie klas przedmaturalnych: trzecich liceum oraz trzecich i czwartych technikum.

2. Konkurs ma charakter drużynowy – jedną szkołę mogą reprezentować minimalnie dwie klasy na pierwszym etapie konkursu.

III. Przebieg konkursu

1. Konkurs jest podzielony na 2 etapy – lokalny i finałowy. Etap lokalny odbywa się w salach lekcyjnych szkół biorących udział w konkursie. Etap finałowy odbywa się w miejscu wyznaczonym przez SEGRO Polska.

2. Na każdy etap konkursu została przygotowana osobna gra symulacyjna. Zadaniem uczestników będzie zdobycie jak najlepszego wyniku w grach.

3. Językiem obu gier będzie język angielski. Jest to jedyny dozwolony język komunikacji podczas wykonywania zadań konkursowych. Przed przystąpieniem do pierwszego etapu uczestnikom zostanie udostępniony słowniczek pojęć branżowych.

4. Zasady każdej rozgrywki będzie przekazywał uczestnikom Mistrz Gry, tuż przed rozpoczęciem symulacji. Wtedy też zostanie ujawniony sposób oceniania drużyn w danej rozgrywce.

5. Tematem pierwszego etapu gry będzie symulacja sprzedaży i kupna.

6. Tematem drugiego etapu gry będzie proptech. Drugi etap wygra drużyna z najlepszym wynikiem w drugim etapie.

7. Gala wręczenia nagród w konkursie odbędzie się w dniu drugiego etapu, po wyłonieniu zwycięzców przez komisję konkursową.

IV. Nagrody w konkursie

1. Kursy języka angielskiego – dla każdej osoby z zwycięskich drużyn drugiego etapu.

V. Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację warunków określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie szkoły oraz wypełnienie zgód na udział oraz zgód na wykorzystanie wizerunku.

3. Wszystkie osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883, w zakresie związanym z przeprowadzeniem konkursu.

4. Grupy finałowe muszą mieć pełnoletniego opiekuna z ramienia szkoły.

5. Koszty przejazdów drużyn i opiekunów na rozgrywkę finałową zostaną zwrócone, na podstawie udokumentowanych kosztów podróży.

6. W przypadku wystąpienia siły wyższej niniejszy regulamin może ulec zmianie w trakcie trwania konkursu.